Hvor billigt kan det gøres?

Billige investeringsfonde er næsten altid lig høj kvalitet. Man bør derfor holde et skarpt øje med omkostningerne i ens investeringsportefølje

Facebook Twitter LinkedIn

Faktaark Portefølje 1 - Vanguard, iShares & Sparinvest

Faktaark Portefølje 2 - iShares & Sparinvest

Faktaark Portefølje 3 - Ren Dansk Sammensætning

Performanceoverblik - Porteføljer & Balancerede fonde

Fonde med lave omkostninger klarer sig typisk godt i sammenligning med fonde med højere omkostninger. Omkostninger er blandt de parametre med størst indflydelse på afkastet til investorerne, og derfor giver det god mening at investorerne fokuserer på ikke at betale mere end højst nødvendigt. Unødigt høje omkostninger giver sig udslag i lavere slutafkast til investorerne og jo længere investeringshorisont des større vil omkostningstabet blive.

I 2014 satte Morningstar fokus på billige investeringsfonde i form af eksempler på, hvordan nogle ganske få fonde kan kombineres til porteføljer med god spredning på forskellige aktivklasser, regioner, lande, sektorer m.m. Det resulterede i tre porteføljer, der adskiller sig på fondssammensætningen – dvs. fondene som indgår i de tre porteføljer.

Selvom porteføljerne ikke er ens, så er hensigten alligevel en nogenlunde identisk aktivsammensætning, og dermed alt andet lige også en nogenlunde ens kursudvikling over tid – i form af afkast og risiko – på tværs af porteføljerne. Udgangspunktet for porteføljerne er en bred eksponering til færrest mulige omkostninger og den overordnede fordeling mellem aktier og obligationer er 50/50 i alle tre.

Skat spiller ind

Trods hensigten med nogenlunde identiske porteføljer var det alligevel nødvendigt at etablere tre forskellige. Det var først og fremmest af hensyn til danske skatteregler, hvor investorerne ved alm. opsparing beskattes forskelligt efter om der vælges danske eller udenlandske fonde. De fleste danske fonde er udbyttebetalende, hvor investorerne beskattes efter realisationsprincippet, mens lagerprincippet anvendes ved udenlandske fonde. Lagerprincippet betyder at investorerne skal opgøre årets gevinster og tab uanset om investeringsbeviserne er solgt eller ej. Der kan ikke entydigt konkluderes hvilken beskatningsform, der generelt er mest fordelagtig for investorerne, da det bl.a. afhænger af den enkelte investors økonomiske forhold m.m. Ved pensionsopsparing er beskatningen ens, så her kan man se bort fra de særlige skattehensyn.

Portefølje 1 og 2 består udelukkende af udenlandske fonde, de såkaldte exchange traded funds (ETF), og adskiller sig i aktiesammensætningen, hvor andelen til emerging markets kan øges eller reduceres i sidstnævnte uden at det påvirker porteføljens samlede aktieandel. Fondene i de to porteføljer kan desuden handles på forskellige børser, så også her kan det vise sig, at den ene er mere hensigtsmæssig end den anden.

Portefølje 3 består udelukkende af danske fonde og i tillæg til de særlige skattehensyn kan denne omkostningsmæssigt vise sig mest fordelagtig, når der tages højde for fx valutakursskæring ved at handle udenlandske fonde i portefølje 1 og 2, eller eventuelle gebyrer for opbevaring af udenlandske fonde i depotet. Dermed kan denne portefølje i sidste ende vise sig at være billigst for investorerne, når der tages højde for alle omkostninger.

Det overordnede fokus på prisbillige fonde bevirker, at størstedelen af porteføljernes underliggende fonde er indeksfonde. I sådanne fonde er målsætningen afkast på niveau med markedet. Blandt indeksfondes attraktive egenskaber er konkurrencedygtige priser, men til gengæld fraskriver investorerne muligheden for afkast markant bedre end markedet. Hovedparten af de aktive fonde, som prøver at slå markedet, kommer dog ikke i mål med ambitionen, og dermed undgår investorerne – ved indeksfonde – risikoen for afkast langt under markedsafkastet.

Første justeringer siden start

Porteføljerne blev søsat 1. juli 2014 og på kvartalsbasis følger vi op på udviklingen i porteføljerne. Indtil nu har der ikke været ændringer i porteføljerne, men ved årsskiftet 2015/16 gennemførte vi to ændringer i portefølje 3, - den ren danske sammensætning.

Løbende omkostninger i fonden, SEBinvest Kreditobligationer (Euro), er blevet hævet med 75 pct. siden porteføljen blev introduceret, og prisstigningen er sket i en periode, hvor mange andre danske fonde går den modsatte vej med prisreduktioner i primært emissionstillæg og til dels indløsningsfradrag.

Derved er andre fonde nu relativt mere attraktive end tidligere. Fonden fra SEBinvest vægter 10 pct. i porteføljen og som erstatning øges andelen i Maj Invest Globale Obligationer fra 20 pct. til 30 pct. Fonden fra Maj Invest byder på et bredere investeringsmandat med eksponering til både danske obligationer og udenlandske virksomheds- og statsobligationer m.fl.

Løbende omkostninger i Maj Invest fonden er 0,38 pct. mod 1,02 pct. i SEBinvest. Samtidig reduceres emissionstillægget fra 1,0 pct. til 0,3 pct. med justeringen, så alt i alt en betydelig billigere fond.

I portefølje 3 dækker Nykredit Invest Globale Aktier Basis den globale aktieeksponering til veludviklede lande. Nykredit-fonden er den eneste på tværs af de tre porteføljer, som er unoteret og ikke handles på en børs. Det gør den mindre tilgængelig sammenlignet med børsnoterede alternativer. I takt med prisreduktionerne i flere andre fonde er lettere tilgængelige alternativer blevet relevante. Vi erstatter Nykredit Invest Global Basis med Nordea Invest Globale Aktier Indeks. Begge fonde følger det globale verdensindeks fra MSCI. Løbende omkostninger i Nordea-fonden er 0,55 pct. mod 0,47 pct. i Nykredits. Emissionstillægget er nu 0,15 pct. hvorimod Nykredit-fonden kan handles uden emissionstillæg. Justeringerne blev gennemført pr. 31/12.

Tabellen på siden viser sammensætningen af porteføljerne, herunder fordelingen af de underliggende fonde, samt status på afkastudviklingen og andre relevant porteføljefakta.

De tre porteføljer er sammensat med 50 pct. aktier og 50 pct. obligationer og rebalanceres én gang årligt ved årsskiftet. Porteføljerne er eksempler på, hvordan investorer kan opnå billig eksponering til relevante aktivklasser, men kombinationsmulighederne er uanede og næsten kun fantasien sætter begrænsningerne.

Overblik

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser