Malurt i bægeret i første kvartal

Aktierne kom i modvind i årets første måneder og er en god reminder om vigtigheden af en velsammensat investeringsportefølje

Facebook Twitter LinkedIn

Faktaark Portefølje 1 - Vanguard, iShares & Sparinvest

Faktaark Portefølje 2 - iShares & Sparinvest

Faktaark Portefølje 3 - Ren Dansk Sammensætning

Performanceoverblik - Porteføljer & Balancerede fonde

Noget uvant bød aktierne på kursfald i årets første måneder. Det var ikke voldsomme fald, og globale aktier fra veludviklede lande tabte 3,5 pct. i kvartalet. Emerging markets klarede sig lidt bedre med tab på 0,86 pct. og det hjemlige aktiemarked lå midt imellem med minus på 1,36 pct. for kvartalet.

Pessimismen fik til gengæld positiv afsmitning på flere aktivklasser med mindre risikofyldte investeringer. Især europæiske statsobligationer kom pænt igennem kvartalet med en stigning på 1,5 pct. Korte danske statsobligationer endte dog med et behersket minus på 0,1 pct.

Udviklingen i årets første måneder understreger vigtigheden af ikke at lægge alle æg i samme kurv, men derimod investere bredt på flere aktivklasser. Hvad der er den rigtige fordeling vil afhænge af den enkelte investor. Ideelt bør fordelingen mellem forskellige aktivklasser være afstemt efter den enkelte investors forventninger og krav til afkast, risikovillighed, og eventuelle andre unikke faktorer som kan påvirke fordelingen. Er man nået dertil har man et godt udgangspunkt til at bygge porteføljen op om flere aktivklasser, som giver den nødvendige risikospredning.

Til det formål er investeringsforeninger en uovertruffen genvej til mange underliggende værdipapirer med forskellige karakteristika. Antallet af aktivklasser kan variere fra investor til investor, men en god håndfuld eller deromkring fordelt over korte danske obligationer, emerging markets til hjemlige aktier vil være passende for de fleste.

God og billig spredning
Morningstar har til stadighed fokus på, hvordan fonde kan sættes sammen til porteføljer med flere tusinde underliggende værdipapirer med forskellige karakteristika som aktivklasser, lande, regioner, sektorer, kreditkvalitet m.m. Udover den brede eksponering er ambitionen et lavt, attraktivt omkostningsniveau for porteføljerne.

Fondene kombineres så porteføljerne indeholder 50 pct. aktier og 50 pct. obligationer. Aktivallokeringen vil typisk matche de flestes investorers behov for spredning på forskellige aktivklasser og værdipapirer. Fordelingen mellem aktier og obligationer vil ofte være kategoriseret som en portefølje med middel risiko.

Selvom ambitionen er én portefølje ender vi med tre porteføljekombinationer. Beskatningen af private investorers almindelige opsparing varierer – alt efter om investorerne vælger danske eller udenlandske fonde (herunder exchange traded funds - ETF’ere). Sidstnævnte, ETF’ere, er i en omkostningsmæssig betragtning relevante at inddrage i porteføljekombinationerne, da de typisk er billigere end traditionelle investeringsfonde.

Skat og omkostninger påvirker valg
De to første porteføljer indeholder – udover danske fonde – også ETF’ere, mens den tredje udelukkende er kombineret af danske fonde. Ved almindelig opsparing (dvs. ikke pensionsopsparing eller lign.) kan det ikke entydigt konkluderes om porteføljer med eller uden ETF’ere skattemæssigt er mest fordelagtig for investor. Konklusionen beror bl.a. på investors økonomiske og personlige forhold, men også afkastudviklingen over perioden.

Ved pensionsopsparing er valget mellem danske og udenlandske fonde uden betydning og dermed også valget mellem de tre porteføljer.

Portefølje 1 og 2 adskiller sig i sammensætningen af aktiefonde, hvor kombinationen i sidstnævnte giver mulighed for justering af eksponeringen til emerging markets. Portefølje 3 kan være at foretrække, hvis investor opkræves ekstra gebyrer for opbevaring af udenlandske fonde i værdipapirdepotet i banken. Gebyrer som kan erodere gevinsten ved de typisk billigere udenlandske fonde i portefølje 1 og 2. Omkostningerne i porteføljerne i form af løbende omkostningsprocenter og transaktionsomkostninger er aktuelt 0,26 pct. og 0,25 pct. for de første to og 0,44 pct. for den tredje.

Qua markedsudviklingen i første kvartal endte porteføljernes afkast i intervallet -1,65 til -2,47 pct. Portefølje 1 og 2, som ligner hinanden mest, gav stort set identiske afkast, mens portefølje 3 gav lidt lavere afkast i kvartalet end de to første. Siden starten i sommeren 2014 er de tre porteføljers totale afkast i intervallet 5,5 pct. (portefølje 3) og op til 5,9 pct. for portefølje 1 og 2

Tabellen på siden viser sammensætningen af porteføljerne, herunder fordelingen af underliggende fonde, samt status på afkastudviklingen og andre relevante porteføljefakta.

Overblik

Nøgletal for porteføljerne er beregnet på baggrund af underliggende fondes aktuelle oplysninger. Afkast udover 12 mdr. er omregnet til årligt afkast

Porteføljerne er således et øjebliksbillede og de viste karakteristika kan ændre sig over tid. Den pct.vise fordeling er ved seneste rebalancering

Fondene i porteføljerne er valgt med henblik på at dække behovet for aktivallokeringen, men derudover er prisen det primære parameter. 

Fondssammensætningen kan derfor ændre sig over tid, såfremt andre og mere attraktive fonde bliver tilgængelige på markedet, 

og vi skønner en justering vil være hensigtsmæssig.

* Afkast siden 1/1/2016 hvor fonden blev inkluderet i portefølje 3

 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser