Hvor aktive er danske aktiefonde?

Hovedparten af danske fonde er aktivt forvaltede, og prøver at slå markedet, men hvor aktive er de egentlig?

Facebook Twitter LinkedIn

Trenden går mod større udbredelse af passive investeringsprodukter – især i udlandet – men også herhjemme er interessen voksende. De fleste investeringsfonde på det danske marked er dog fortsat aktivt forvaltede, og deres målsætning er – i modsætning til passive produkter – at give investorerne afkast, der er bedre end markedsafkastet efter omkostninger – eller i det mindste på samme niveau.

I enhver fond er tilknyttet en porteføljeforvalter med investeringsansvaret. I passive fonde er forvalterens opgave at sammensætte porteføljen, så den minder mest muligt om markedsindekset. Det vil sikre at fonden følger markedsudviklingen tæt. I aktive fonde er forvalterens opgave derimod at tage aktive investeringsbeslutninger. Det kan ikke lade sig gøre at indfri målsætning om afkast bedre end markedet, hvis porteføljen er identisk med markedsporteføljen eller minder alt for meget om den.

I praksis vil forvalteren afvige fra markedsporteføljen ved at overvægte aktier, som han tror vil klare sig særlig godt og bedre end markedet, og undervægte dem, han forventer vil underpræstere. Gode forvaltere som lykkedes med at over- og undervægte de rigtige aktier vil have gode forudsætninger for at indfri investeringsmålsætningen.

Et flittigt anvendt nøgletal til at vurdere graden af aktiv forvaltning i fonde er nøgletallet tracking error. Det måler variationen i afkastudsving mellem fond og markedet. En lav værdi (under 1) indikerer, at kursudvikling i fonden minder meget om markedsudviklingen. Er tallet lidt højere indikerer det en semiaktiv fond, og for deciderede aktivt forvaltede fonde vil tracking error typisk være 4 eller derover.

Graden af aktiv forvaltning kan også anskues ved at sammenholde fondsporteføljen med markedsporteføljen. Hvis forvalteren overvægter mange aktier og tilsvarende undervægter andre vil blot være en lille procentandel mellem de to porteføljer være ens. Er forvalteren derimod usikker på, hvilke aktier, som skal over- og undervægtes, kan løsningen være at investere i tråd med fordelingen i markedsporteføljen. Det vil give nogenlunde sikkerhed for at afkastet er på niveau med markedsafkastet, men ofte lavere efter omkostninger. Det uheldige for investorerne ved denne strategi er, at den sjældent udmønter sig i afkast bedre end markedet.

Nøgletallet active share er udtryk for en sammenligning af fonds- og markedsportefølje. En active share på fx 60 betyder at 60 pct. af sammensætningen i de to porteføljer er forskellig fra hinanden. Eller sagt på en anden måde 40 pct. af porteføljerne (100 pct. minus active share) er identisk. Ifølge ophavsmændene til nøgletallet er fonde med active share over 60 pct. reelle aktivt forvaltede fonde. Er andelen mindre end 60 pct. er der ikke tale om virkelig aktivt forvaltede fonde, og er andelen under 20 pct. er der tale om rene indekstrackers – altså passive fonde.

Er active share meget høj kan det dog også være indikation af, at forvalterens valgte proxy for markedsporteføljen ikke er retvisende for strategien. Det er fx tilfældet, hvis hovedparten af aktierne i fondsporteføljen ikke er med i markedsporteføljen. Er det tilfældet skal man være varsom med at tillægge en sammenligning af fonds- og markedsafkast for stor betydning.

Active share i danske fonde
Morningstar har beregnet active share i danske aktiefonde og hvor meget porteføljerne adskiller sig fra deres respektive markedsporteføljer. I alt 235 fonde er med i datasættet, hvor indeksfonde og dubletter som fx fondsklasser m.m. er udeladt.

På tværs af alle aktiefonde er den gennemsnitlige active share 73 pct. Det er udtryk for en høj grad af aktiv forvaltning i den typiske fond. Sådan bør det også være, da målsætningen er at slå markedet og investorer betaler mere for sådanne fonde sammenlignet med passive fonde. Niveauet for active share har været nogenlunde konstant over de senere år, men er steget 4 pct. point fra 69 pct. for den typiske fond tilbage i 2011 (baseret på de fonde som er aktuelt er i live). Generelt er active share højere nu end tidligere sammenlignet med resultaterne fra tilsvarende tidligere analyser.

Gennemsnittet dækker over en ganske betydelig spredning i active share. Den mest aktive fonde er oppe på 99 pct., mens laveste active share er under 20 pct. Højeste active share findes i Handelsinvest Nordamerika, hvilket primært skyldes forvalteren vælger aktier udenom benchmark (markedsporteføljen). Det er der som sådan ikke noget galt i, men hele ideen med et benchmark er først og fremmest at det bør være konsistent med fondens strategi. Er det ikke tilfældet vil værdien af at sammenligne resultater mellem fond og benchmark forringes. I 2011 var active share for Handelsinvest Nordamerika 63 pct. og dengang var benchmark en bedre proxy for strategien end nu, da flere af porteføljens aktier gik igen i benchmark.

Handelsinvest Danmark har ifølge vores beregninger laveste active share af alle analysens fonde. Niveauet er 19 pct. men generelt har fonde med fokus på det hjemlige aktiemarked lavere active share end øvrige fonde. Den gennemsnitlige active share for fonde med fokus på danske aktier er 32 pct. Det er under det halve af gennemsnittet for alle fonde i datasættet, men det hænger sandsynligvis sammen med at det hjemlige aktiemarked er ganske koncentreret med nogle få dominerede selskaber. Det vil alt andet lige være nemmere at implementere en høj active share i porteføljen blandt investeringsmarkeder med mange selskaber som fx globale og europæiske aktiemarkeder.

Selvom active share i fonde fokus på danske aktier generelt er lav præsterer de ofte bedre end benchmark, så man kan ikke entydigt konkludere at lav active share altid er dårligt.

Blandt fonde uden fokus på danske aktier er laveste active share 25 pct. Det er Absalon Invest Rusland, der har justeret porteføljen så den minder mere om markedsporteføljen end tidligere, fx var dens active share 55 pct. tilbage i 2013. Omkostningerne i Rusland-fonden er 2,44 pct. om året, så for den aktive del af porteføljen skal hentes et ganske betydelig merafkast for at dække fondens omkostninger og komme i mål med et samlet merafkast.

Active share i Sydinvest Tyskland er 30 pct. og næstlavest. Fonden har øget active share i forhold til fx 2011 og 2012, hvor nøgletallet var under 20. Ultimo 2014 var nøgletallet endnu højere, men er sidenhen reduceret til det nuværende niveau.

Selvom ikke alle aktive fonde med høj active share præsterer bedre end markedet, og ikke alle med lav active share underpræsterer, så er en grundlæggende forudsætning at forvalteren tager nogle aktive valg. De vil aldrig slå markedet, hvis de blot køber de samme aktier og med samme andel som de indgår i indekset. De skal med andre ord overvægte nogle aktier og undervægte andre for at det forhåbentlig lykkedes at indfri målsætningen, og her giver active share et godt indblik i graden af aktiv forvaltning i en given fond.

Miob 3u 534 u 6b 8

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser