Hjælp
Hjælp til Morningstar Porteføljeværktøj
Følg dine investeringer enten gennem aktivfordeling eller ved specifikke transaktioner. Når du opretter en ny portefølje skal du vælge imellem to forskellige typer: En Quick Portefølje eller en Transaktionsportefølje. Quick Porteføljen er mest nyttig, hvis du ønsker at indtaste en liste af fonde og deres procentvise andel af den samlede portefølje. Transaktionsporteføljen er bedst, hvis du vil følge investeringer og udtrækninger for en given dato. For at starte en ny portefølje i porteføljeværktøjet skal du klikke på Opret. Derefter skal du som det første give din portefølje et navn, som ikke må overstige 50 tegn. Efterfølgende vælges hvilken valuta porteføljen skal have.
Hjælp til quick porteføljer
Quick Porteføljens startside giver dig mulighed for at indtaste fonde og angive deres procenttildeling. Så snart du påbegynder indtastningen af et navn, vil siden komme op med forslag, der matcher det foreløbigt indtastede. Du kan også vælge at indtaste beløbet på den valgte fond, hvis du ikke kender den procentvise andel af porteføljen. Herefter vil porteføljeværktøjet selv omregne dette beløb til procent. For at slette en fond skal du blot markere den lille boks til venstre for navnet og trykke slet. Hvis du vil indtaste flere fonde end skærmbilledet tillader, skal du blot klikke på knappen "Tilføj nye indtastningslinjer" nederst på skærmen. Bemærk at du ikke kan komme videre fra siden, før den samlede procent er lig 100.
Hjælp til transaktionsporteføljer
Transaktionsporteføljens startside giver dig mulighed for at oprette specifikke købs- og salgstransaktioner. Når du vil tilføje en fond, skal du skrive fondens navn i beholdningsfeltet. Herefter vil der fremkomme forslag som matcher din søgning. Alt efter om du vil købe eller sælge, vælges den korrekte transaktionstype, indtast derefter antal værdipapirer, dato og pris. Hvis du ved, at du har betalt provision, kan du også tilføje dette. For at slette en fond skal du blot markere den lille boks til venstre for navnet og trykke Slet. Hvis du vil indtaste flere fonde end skærmbilledet tillader, skal du blot klikke på knappen "Tilføj nye indtastningslinjer" nederst på skærmen. Når du er færdig, skal du trykke Gem.
Indtastning af udbytte i transaktionsporteføljer
I transaktionsporteføljer kan du indtaste geninvesteringer af udbytte. Bemærk at udbytter ikke automatisk geninvesteres af porteføljeværktøjet. Det skal gøres manuelt. Først skal du finde den portefølje, som indeholder et udbytte ved at bruge listen foroven i skærmbilledet. Derefter skal du indtaste den pågældende fonds navn og indtaste dato for geninvesteringen, prisen pr. investeringsbevis og det samlede beløb, der er blevet geninvesteret. Eksempel: Du får udbetalt et udbytte fra fond X den 30-07-2009 (købsdatoen), som du vil geninvestere. Beløbet du vil geninvestere er på 1000 kr. (samlet udlodning) og geninvesteringsprisen er 100 (kursen på værdipapiret) derfor kan du få 10 værdipapirer. Vælg fond X, dato: 30-07-2009, samlet udlodning: 1000, geninvesteringskurs: 100. For at slette en fond skal du blot markere den lille boks til venstre for navnet og trykke slet. Hvis du vil indtaste flere fonde end skærmbilledet tillader, skal du blot klikke på knappen "Tilføj nye indtastningslinjer" nederst på skærmen. Når du er færdig skal du trykke Gem.
Indtastning af aktiesplits i transaktionsporteføljer
I en transaktionsportefølje kan du indtaste et værdipapirsplit. Bemærk at splits ikke automatisk opdaterer sig. Først skal du vælge den aktuelle fond/aktie i rullemenuen i første kolonne. Dernæst skal du indtaste den dato, hvor opsplitningen indtræf og slutteligt delingsforholdet. Hvis du eksempelvis har modtaget 2 aktier, for hver aktie du var i besiddelse af, skal du indtaste 2 for 1. Eksempel: Opdel fonden X d. 30-07-2009 med forholdet 2 for 1. Til at starte med indtaster du datoen, og derefter opdeler du værdipapiret ved at skrive 2 i den første boks og 1 i den anden. For at slette en fond skal du blot markere den lille boks til venstre for navnet og trykke slet. Hvis du vil indtaste flere fonde end skærmbilledet tillader, skal du blot klikke på knappen "Tilføj nye indtastningslinjer" nederst på skærmen. Når du er færdig, skal du trykke Gem.
Indtastning af tilbagevendende transaktioner i transaktionsporteføljer
I en transaktionsportefølje kan du indsætte månedlige, kvartalsvise eller årlige tilbagevendende transaktioner. For at komme i gang skal du vælge fanebladet Rediger og klikke på Gentagende. Brug denne funktion hvis du ønsker at købe en bid af en fond på regelmæssig basis. Først benytter du rullemenuen i første kolonne til at vælge den fond, hvor der skal foretages en gentagende transaktion. Dernæst indtaster du datoen for den første transaktion, samt det beløb du ønsker at købe for. Afslutningsvis skal du vælge valuta og frekvensen på geninvesteringen (månedligt, kvartalsvis eller årligt). For at slette en fond skal du blot markere den lille boks til venstre for navnet og trykke slet. Hvis du vil indtaste flere fonde end skærmbilledet tillader, skal du blot klikke på knappen "Tilføj nye indtastningslinjer" nederst på skærmen. Når du er færdig, skal du trykke Gem.
Porteføljeabonnement eller porteføljealarm
For alle dine porteføljer kan du tilmelde dig to typer af regelmæssige e-mail rapporter ganske gratis. Den ene er en porteføljeopdatering, og den anden er overvågningsalarmen. Porteføljeopdateringer er en daglig eller ugentlig e-mail, som giver dig et overblik over porteføljens præstation. Overvågningsalarmen kan advare dig, så snart porteføljen ryger over eller under et på forhånd angivet niveau. Ved begge porteføljeabonnementer skal du vælge en portefølje og derefter en aktivklasse, som du gerne vil overvåge. Vælg derefter større eller mindre end samt den grænseværdi, som skal overvåges. Du vil herefter få besked på e-mail, når grænseværdien bliver overtrådt.
Morningstar portefølje X-Ray
Morningstar portefølje X-Ray kan benyttes fra enhver portefølje, både quick porteføljen og transaktionsporteføljen. Alt du skal gøre er at klikke på X-Ray ikonet fra værktøjslinjen. Morningstar X-Ray er sammensat af en række forskellige datasæt.
Morningstar portefølje X-Ray: aktivfordeling
Aktivfordelingen viser, hvad porteføljens aktiver består af. Dette kan være kontant beholdning, aktier, obligationer, andet samt ikke klassificeret. ”Kontant” omfatter både faktiske likvider (fastforrentede værdipapirer med en løbetid på 1 år eller derunder) som porteføljen besidder samt tilgodehavender minus gæld. ”Aktier” indeholder alle porteføljens fælles aktier. ”Obligationer” omfatter alt fra statsobligationer til højt forrentede erhvervsobligationer. ”Andet” omfatter præferenceaktier (ejerandelsbeviser, som udbetaler udbytte på en bestemt sats) samt konvertible obligationer. ”Andet” indeholder også aktietyper som fx warrants og optioner. ”Ikke klassificeret” omfatter ugenkendelige aktiver.
Morningstar portefølje X-Ray: Aktie Style Box
Investeringsstil (på engelsk Investment Style) er et meget kraftfuldt princip at organisere og analysere en portefølje efter. Hjørnestenen i investeringsstil er to ord - "Vækst" og "Værdi" (på engelsk "Growth" og "Value") - der hver især er forbundet med to meget vigtige forhold i forbindelse med investering i aktier: Vurderingen eller prissætningen på aktierne på den ene side, og selskabernes vækstrater på den anden side. Morningstar tilbyder indsigt i stil-karakteristika for individuelle aktier, fonde og hele porteføljer. Morningstar Style Box™ er den primære information, som Morningstar stiller til rådighed for investorerne på investeringsfonde.
Morningstar portefølje X-Ray: Obligations Style Box
Morningstars Style Box™ for obligationsafdelinger opsummerer to essentielle faktorer i en hver obligationsafdeling. Eksponering til renten (rentefølsomhed) og eksponering til kreditkvalitet (risikoen for permanente tab i porteføljen). Eksponering til renten (rentefølsomhed) er et vigtigt element i målingen af risikoen i en rentebærende investering som obligationer. Generelt er længere løbende papirer mere risikable end kortere obligationer. En ændring i markedsrenterne vil derfor påvirke lange obligationer mere end korte obligationer. Teknisk set måler man den "modificerede varighed" for at bestemme en obligations (eller en obligationsafdelings) følsomhed over for ændringer i renten. Obligationsafdelinger tildeles en Style Box™ efter følgende metode: modificeret varighed <= 3.0 betyder en lav rentefølsomhed modificeret varighed > 3.0 og <= 5.5 betyder en medium rentefølsomhed modificeret varighed > 5.5 betyder en høj rentefølsomhed Kreditkvalitet henviser til risikoen for at lide permanent tab på en obligation, fordi udstedere går i betalingsstandsning eller konkurs. Denne risiko er typisk højere i ikke-offentlige udstedelser. Risikoen, selv hvis den er ganske lille, vil resultere i øget volatilitet i kursen på en obligation.
Morningstar portefølje X-Ray: Aktiesektorer
Morningstar opdeler aktieuniverset i tre overordnede supersektorer: Information, Service og Fremstilling. Indenfor for hver supersektor, defineres 4 grupper, der tilsammen danner 12 underliggende sektorer. Aktiesektorerne muliggør en bedre porteføljekonstruktion, i og med at man kan se om en eventuel ny tilføjelse til porteføljen, komplementerer de eksisterende beholdninger godt, eller bare overlapper den eksisterende sektoreksponering.
Morningstar portefølje X-Ray: Verdensregioner
Dette datasæt indeholder en bred fordeling af en investerings geografiske eksponering. Hver regions eksponering er præsenteret som en procentdel af fondens aktieaktiver. Regionale eksponeringsoplysninger opsummerer en porteføljes eksponering for geopolitiske risici. Det giver også et referencepunkt for forståelse af en fonds afkast. Nogle fondsforvaltere følger en "top down"-disciplin, hvor de målretter deres investeringer i regioner, hvor de ser gode muligheder.
Morningstar portefølje X-Ray: Sektor Delta
Sektor Delta illustrerer en investerings eksponering for Morningstar Super Sektor over tid.
Morningstar portefølje X-Ray: Top 10 underliggende beholdninger
Denne sektion indeholder en liste over fondens største beholdninger. Funktionen hjælper dig med at genkende indholdet i din portefølje, så du bedre kan overvåge dem. Hvis du kombinerer mange bredt diversificerede fonde, vil du med stor sandsynlighed mindske risikoen for tab. I den forbindelse benyttes funktionen bedst til at forstå delte tankemønstre blandt porteføljemanagere med forskellige strategier, som i sidste ende køber de samme aktier.
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Terms of Use        Privacy Policy        Cookies