Vejen til emerging markets

Emerging markets er ikke længere en ubetydelig aktivklasse og langt flere lande end tidligere kan brøste sig med klassifikationen.

Facebook Twitter LinkedIn

I dag er der 23 såkaldte emerging markets lande. Kina, Sydkorea, Taiwan og Brasilien vægter typisk mest i relevante emerging markets indeks, men lande som Peru, Tjekkiet og Colombia er også med under klassifikationen selvom deres vægtning ofte er betydelig mindre.  

I slutfirserne var der blot 10 emerging markets lande og de repræsenterede cirka 1 pct. af det samlede aktieværdi på børsmarkedet. I dag er antallet af lande mere end fordoblet og børsværdien af emerging markets repræsenterer nu godt 11 pct. af det globale aktiemarked. I løbet af det sidste årti – siden 2003 – er landenes andel af det globale bruttonationalprodukt steget fra 24 pct. op til 43 pct.

Investorer som forudså udviklingen og gik med på vognen dengang er blevet belønnet derefter. Danske Invest Nye Markeder er eksempelvis steget med 15 pct. om året i 10 år. Det er rundt regnet det dobbelte af globale aktier over perioden.

Der er ingen entydig definition på emerging markets eller veludviklede markeder, og definitionen varierer mellem de forskellige markedsaktører. Morningstars læner sig op ad Verdensbankens definition af, hvornår et givent land eller marked betragtes som et veludviklet eller udviklingsmarked. Verdensbanken fokuserer i høj grad på den relative velstand i et land opgjort pr. indbygger. Høj velstand (BNP) pr. indbygger klassificeres som veludviklede lande. Udviklingslande er dem med lav, mellem eller øvre mellemindkomst pr. indbygger relativt til andre lande. Endnu lavere velstand pr. indbygger klassificeres som såkaldte frontier lande. Det er fx Nigeria, Pakistan, Marokko.

Lav-indkomst lande er typisk kendetegnende ved mere volatile og mindre diversificerede aktiemarkeder og selskabernes corporate governance er typisk under standarden fra veludviklende lande.

MSCI inddrager det enkelte lands økonomiske udvikling, markedets størrelse, likviditet og tilgængelighed for investorerne med henblik på at give den relevante klassifikation. Emerging markets klassifikationen vil gøre et lands børsnoterede selskaber oplagte som investeringsemner for investeringsfonde og andre forvaltede produkter, der benytter sig af fx MSCI Emerging Market som benchmark – og ofte resultere i et inflow af kapital fra udenlandske investorer.

I juni sidste år annoncerede MSCI planer om en opgradering af både Qatar og UAE til emerging markets status. I den forbindelse estimerede HSBC at opgraderingen kunne føre til et inflow af udenlandsk kapital på ca. 800 mio. USD til de to lande.

Man må dog ikke glemme, at emerging markets landene typisk er mere volatile end traditionelle veludviklede aktiemarkeder. Ofte vil global økonomisk afmatning ramme emerging markets relativt hårdere, og landene er afhængige af eksport og råvarer – eksterne faktorer som de ikke selv kan kontrollere. Flere af dem er dog i gang med at reformere sig selv – herunder fx Kina – således at økonomierne i højere grad drives af faktorer de selv kan påvirke og stimulere – fx privatforbruget.

Adgang til emerging markets

En nem og let adgang til emerging markets aktier er via investeringsfonde. Der er 25 fonde herhjemme med fokus på globale emerging markets aktier og målt på formuen udgør de ca. 11 pct. af markedsværdien for aktiefondene. Det er en mindre tilbagegang i forhold til andelen sidste efterår, men eksponeringen er fint i tråd med emerging markets landenes andel af det globale aktiemarked.

Udover fonde med isoleret fokus på emerging markets kan eksponeringen også opnås i fonde med bredere investeringsmandat – dvs. fonde som både kan investere i aktier fra de veludviklede lande og udviklingslandene.

Det vil typisk være en global aktiefond. Ikke alle globale fonde har mandat til at investere i udviklingslandene, men de fleste har efterhånden muligheden i investeringsstrategien. Her er det op til forvalteren i den globale fond at vurdere, hvornår udviklingslandene er værdiansat attraktivt og det kan betale sig at købe flere af sådanne aktier. Tilsvarende er det også forvalterens opgave at vurdere, hvornår markedet måske er overophedet og der med fordel kan reduceres i beholdningen.

Blandt de enkelte fonde er der endog ganske stor variation i, hvor meget forvalterne vælger at investere i udviklingslandene. Den typiske andel af emerging markets i hjemlige globale aktiefonde er 5 pct., men det svinger fra nul pct. og helt op til 68 pct. Næsthøjeste eksponering er 20 pct. En fjerdedel af fondene har ingen eksponering til emerging markets, så hovedparten af de globale fonde har nu emerging markets i porteføljen.

Det lidt paradoksale er, at flere af fondene med mange emerging markets aktier i porteføljen gør brug af det traditionelle verdensindeks som benchmark. Det går helt uden om udviklingslandene, hvilket man bør have med i betragtningen, når resultaterne skal evalueres. Et mere retvisende benchmark vil sandsynligvis være det bredere all countries verdensindeks, hvor udviklingslandene vægter med ca. 10 pct. En pæn del af de globale aktiefonde benytter allerede dette indeks som benchmark.Graf

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings