Investering med stil

Investeringsstil er et vigtigt forhold at tage i betragtning, når afkastpotentialet og risikoen i en fond eller samlet portefølje skal vurderes

Sten Blindkilde 07/06/2004
Facebook Twitter LinkedIn

En forkert sammensætning af investeringsstile kan koste private investorer dyrt, og derfor er det vigtigt, at man undersøger eksponeringen over for de forskellige aktiestile i ens portefølje. Selv for de professionelle investorer, porteføljemanagerne, er stil yderst vigtigt, og mange af dem anvender principperne bag stilinvestering aktivt.

Investeringsstil er endnu ikke så kendt blandt private investorer i Europa. I USA er det dog et meget anvendt koncept – lige fra de professionelle porteføljemanagere og til Mrs. Smith ude på prærien, når hun skal placere sin opsparing i investeringsfonde. Investeringsstil er da også et meget stærkt værktøj, når man skal organisere og analysere aktiefonde.

Investeringsstil kan opsummeres i to ord, værdi og vækst, der hver især knytter sig til to fundamentale principper i forbindelse med investering i aktier – nemlig vurdering af en akties værdi og selskabets vækstrater.

Når man ser på aktierne med de briller, kan de opdeles i værdi-aktier, en vækst-aktier eller en blanding (også kaldet core). Værdi-aktierne er typisk defensive og klarer sig relativt bedre, når krisen kradser i økonomien, mens vækst-aktierne er dyrere prissat og dermed også mere følsomme over for lavkonjunktur. Til gengæld har de det typisk bedre, når markederne og økonomien er i fremgang.

En aktieafdelings eller en aktiefonds samlede portefølje har det faktisk på samme måde, at den har en tilt eller en orientering baseret på investeringsstil, fordi den jo udgøres af aktieinvesteringer, og derfor er fondene reelt set eksponeret på samme måde som en enkelt aktie.


Style Box™

Morningstar beregner den enkelte akties investeringsstil i en fonds portefølje på baggrund af 10 forskellige nøgletal, og bestemmer efterfølgende, hvordan den samlede fonds investeringsstil ser ud.

Kombinerer man dette med selskabets størrelse er Morningstar i stand til at tegne en Style Box™, som i et enkelt udtryk illustrerer, hvordan en fonds overordnede investeringsprofil ser ud. Style Boxen™ viser hen ad den vandrette akse, hvilken stil fondens portefølje har, og opad den lodrette akse vises, hvilken størrelse selskaber, små selskaber (Small Cap), mellemstore selskaber (Mid Cap) og store selskaber (Large Cap), der typisk investeres i.

Selskabsstørrelsen er med, fordi den ligesom investeringsstilen signalerer en række karakteristika ved fondens portefølje. Store selskaber er typisk mere sikre og stabile, og klarer sig oftest relativt bedre, når der er uro og usikkerhed på markedet, fordi investorerne søger i ly. Små selskaber derimod er typisk mere risikable, men påvirkes oftere mere kraftigere og hurtigere af en positiv udvikling.

Alt afhængig af, hvilken investeringsstil en fond har, og hvilke størrelse selskaber, den investerer i, placeres fonden i Style Boxen™ ved at markere et af de ni kvadrater med sort.

Ud fra et risikomæssigt synspunkt er tommelfinger-reglen den, at de mindst risikable aktier og fonde har Style Boxen™ placeret i øverste venstre hjørne for store værdiselskaber, og at risikoen stiger, efterhånden som man bevæger sig ned mod nederste højre hjørne, hvor fonde med vægt på små vækstselskaber befinder sig.


Style Boxen viser, hvorledes den enkelte aktiefonds overordnede porteføljesammensætning ser ud. Style Boxen kombinerer ni forskellige typer af porteføljer på baggrund af, om de overvejende er sammensat af værdi-aktier, vækst-aktier eller blandet, og om de er sammensat af små, mellemstore eller store selskaber.

Som tommelfingerregel stiger risikoen, hvis man bevæger sig fra øverste, venstre hjørne, der anses for den mindst risikable stil, mod nederste, højre hjørne.


Stor betydning

Investeringsstil har stor betydning for afkastet og for risikoen. For nyligt viste en undersøgelse udarbejdet af et amerikansk investeringshus, SEI Investments, at investeringsstilen i en fond havde større betydning for dens afkast end dens porteføljemanagers evner i 85 pct. af tilfældene.

Og afkastene er da også ofte vidt forskellige afhængigt af, hvilken stil man har valgt. I 2001 steg de små værdiselskaber i USA i snit med 20,4 pct., mens eksempelvis de store vækstselskaber i snit tabte 43,6 pct. To år tidligere i 1999, mens IT-boblen var nær sit højeste, var det vækstaktierne, som dominerede, og gik frem med 68,1 pct., mens værdiselskaberne blot steg 12,5 pct.

Forskellen på selskabernes størrelse kan illustreres af udviklingen for danske aktiefonde bare i år. Fondene med fokus på små selskaber på fondsbørsen er i snit steget med 16,3 pct. siden årsskiftet, mens fonde med fokus på store selskaber kun er gået frem med en tredjedel af det.


Gennemlys stilen

Når investeringsstilen har så stor betydning, er det vigtigt for private investorer at gøre sig klart, hvilken stil en fond har og vurdere, om det passer til ens behov, inden man investerer i den. Det er også relevant at undersøge, hvordan en ny fonds investeringsstil passer ind i den samlede portefølje.

Har man eksempelvis allerede tre aktiefonde, der alle har en vækststil, så er det måske ikke endnu en vækstorienteret fond, der er behov for. I sådan et tilfælde kunne det måske være en ide at genoprette noget af balancen med en værdiorienteret investeringsafdeling.

På Morningstar.dk kan man i porteføljesystemets X-Ray™ funktion gennemlyse alle ens fonde og på den måde finde frem til den samlede eksponering på forskellige aktiestile. Man kan også se, hvor meget hver enkelt fond bidrager med til de ni forskellige stile. Det gør det lettere at optimere den samlede portefølje.


Analysen af spredningen på investeringsstile af her i alt fire forskellige fonde i en portefølje viser i dette tilfælde, at den samlede eksponering har en klar overvægt af store selskaber, mens også vækst-aktierne er favoriserede.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Sten Blindkilde  Sten Blindkilde

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser