Sammenhængen mellem NAV, afkast og udlodning

Der er tre vigtige begreber i forbindelse med investeringsforeninger, der fortæller om, hvordan det går for medlemmets investering i afdelingen. Det ene er NAV eller indre værdi, det andet er afkastet på investeringen, og det tredje udlodningen.

Det kan være forvirrende for begyndere at holde styr på de tre begreber, da udtrykkene ofte bliver brugt i flæng, men der er vigtige forskelle, man bør holde sig for øje. Faktisk opstår der i verdenen af investeringsforeninger situationer, hvor NAV rent faktisk falder i en afdeling, og alligevel får medlemmerne af afdelingen udbetalt penge. Nogle foreninger udlodder aldrig af formuen til medlemmerne, men alligevel kan de være fremragende investeringer.

Hvis man ikke kan huske andet fra Investerings ABC, så husk i det mindste, at når man skal måle en investeringsforenings evne til at forrente medlemmernes investering, så er det afkastet, der tæller.


Hvad er udlodning?

Udlodningen er en slags udbyttebetaling fra investeringsforeningen til dets medlem – ligesom man ser, at aktieselskaber årligt belønner deres ejere med udbytte. Pengene, der udloddes til medlemmerne, er faktisk oftest indtægter fra investeringen af formuen. En investeringsforening, der investerer i aktier modtager jo selv udbytte fra selskaberne, og en forening, som sætter penge i obligationer får jævnligt rentebetalinger på obligationerne. Men foreningen må også gerne udlodde direkte fra dens formue for at sikre en stabil udlodning, hvis et år har budt på få indtægter.

Der findes også såkaldte akkumulerende foreninger, der aldrig udlodder. Disse foreninger vælger i stedet at henlægge indtægterne til formuen og geninvestere dem. På den måde øges formuen og NAV – uden at det har indflydelse på afkastet.

Udlodningen kan beregnes på flere forskellige måder. Morningstar beregner udlodningen ved at lægge de seneste 12 måneders udbetalinger til medlemmerne sammen og dividere med den senest afsluttede måneds NAV eller indre værdi.


Afkastet – for det samlede billede

Afkastet omfatter alt det, som er omtalt ovenfor. Både ændringer i NAV eller indre værdi på grund af kursstigninger eller kursfald i porteføljen og udlodning af indtægterne på porteføljen.


(Indløsningsværdi + udlodning) - købsprisen 
  x 100 = afkastet i pct.
Købsprisen   

Sådan fungerer det. Hvis en investor eksempelvis køber 10 investeringsbeviser for 100 kr. stykket svarende til 1000 kr., og den indre værdi i løbet af de næste 12 måneder stiger til 125 kr. for hver andel, så er afkastet på investeringen:


125 kr. – 100 kr.
  x 100 = 25 pct. i afkast eller investoren har tjent 250 kr.
100 kr.  

Hvis man forestiller sig, at der i løbet af 12 måneders perioden er udloddet 5 kr. pr. investeringsandel til den samme investor, vil afkastberegning se sådan ud:


125 kr. + 5 kr. – 100 kr.
  x 100 = 30 pct. i afkast
100 kr.  Om forfatteren

Morningstar Danmark Editor  .