Nordea melder om sløvt Q1 men har styr på omkostningerne

Det står sløjt til med væksten i Nordeas første kvartal. Bankens lave omkostningsniveau bekræfter de langsigtede konkurrencefordele, og vi fastholder fair value på 116 SEK per aktie.

Facebook Twitter LinkedIn

Nordea FB

Af Derya Guzel, Aktieanalytiker hos Morningstar.

Nordeas nettoresultat for første kvartal 2018 landede på 820 millioner og indikerer dermed en nedgang på 1 procent i lokal valuta sammenlignet med første kvartal 2017.

Som det står nu, peger udviklingen i kvartalets nettoresultat betydeligt under vores forventning om en vækst på 14 procent over 2018, men vi regner umiddelbart med at holde fast i vores forventninger til helåret.

Forrentningen af egenkapitalen i første kvartal var på 10 procent sammenlignet med vores forventninger til helåret på 10,6 procent.

Det var især et skarpt fald på 9 procent i nettorenteindtægterne og 9 procent lavere vækst i gebyrerne, der tyngede Nordea i kvartalet. Handelsindtægterne voksede dog med 17 procent sammenlignet med første kvartal sidste år.

På den positive side tabte Nordea færre penge på udlån og forbedrede sine omkostninger. De totale omkostninger faldt med 1 procent over året, og takket være Nordeas gode omkostningsstyring er selskabets forhold mellem omkostninger og indtægter nu nede på 52 procent sammenlignet med 61 procent i fjerde kvartal 2017. For helåret 2018 regner vi med at nøgletallet forbedres yderligere til 50,4 procent.

Hos Morningstar fastholder vi vores vurdering af, at Nordea har langsigtede konkurrencefordele (narrow moat), sammen med et fair value-estimat på 116 SEK per aktie og 4 stjerner. Vi mener fortsat, Nordea er en bank af høj kvalitet med en høj grad af omkostningseffektivitet, der har potentiale til at forrente egenkapitalen højere end i dag.

Omsætningen falder 4 procent, men ledelsen fastholder forventningerne
Nordeas totale omsætning gik tilbage med 4 procent sammenlignet med første kvartal 2017 - primært drevet af lave nettorenteindtægter og gebyrer. Nettorenteindtægterne faldt med 9 procent på grund af dekonsolidering og mindre risikotagning i Baltikum samt lavere omsætning fra Treasury afdelingen. Gebyr-indtægterne faldt også med 9 procent på grund af lavere aktivitet fra erhvervskunderne og lavere gebyrer fra kapitalforvaltning.

Nordeas ledelse fastholder sine forventninger til 2018 og gentager sit mål om at få omkostningerne ned på på 4,9 milliarder euro, hvilket er en smule lavere end vores estimat på 5,1 milliarder euro. Ledelsen indikerede samtidig, at nettoresultatet vil vokse i 2018 nogenlunde på linje med vores estimater, som vi regner med at holde fast i.

Bulls

  • Vi ser Nordeas forretningsmodel som defensiv i betragtning af dets solide historik med robust indtjening - selv under den globale finanskrise - som understøttes af stærk kapital og robust aktivkvalitet.
  • Eksponering mod den stærke nordiske region og de tilhørende solide økonomier giver Nordea en fordel med hensyn til at generere overskud sammenlignet med konkurrenter i regionen.
  • Den nyligt gennemførte forenkling af bankens juridiske og operationelle struktur, hvor dets datterselskaber i Sverige, Finland, Danmark og Norge omdannes til bankafdelinger, bør reducere de administrative omkostninger på lang sigt.

 

Bears

  • Der er en risiko for, at den økonomiske situation i Baltikum pludselig forværres drevet af eksponeringen mod Estland, Letland og Litauen.
  • Selvom vi har tillid til Nordeas geografiske spredning og opretholder vores positive syn på de nordiske økonomier, kan bankens rene afhængighed af Norden være en risiko for både rentabilitet og aktivkvalitet i en pludselig nedtur på disse markeder.
  • Banken mødere højere regulatoriske omkostninger på grund af eksponeringen mod Sverige.

 

---

Alle estimater, kurser og vurderinger er pr. 25. april 2018 af Derya Guzel, Morningstar Equity Analyst.

Derya Guzel ejer ingen positioner i de ovennævnte værdipapirer.

---
© Morningstar 2018. Alle rettigheder reserveret. Medmindre andet er angivet i en særskilt aftale, må denne rapport kun anvendes i det land, hvor den oprindelige distributør er fra. De i rapporten indeholdte informationer, data, analyser og meninger udgør ikke investeringsvejledning; de er udelukkende beregnet til informative formål og er derfor ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer, ligesom der heller ikke garanteres for deres korrekthed, fuldstændighed eller nøjagtighed. De meninger, der her gives udtryk for, er formidlet på datoen herfor og kan ændres uden yderligere varsel. Med undtagelse af hvor andet kræves af lovgivning, hæfter Morningstar ikke for nogen beslutninger i forhold til handel, erstatning eller andre tab, der kan tilskrives eller er relateret til oplysninger, data, analyser eller anskuelser eller deres brug. De heri indeholdte oplysninger tilhører Morningstar og må ikke gengives, hverken helt eller delvist, eller bruges på nogen måde uden Morningstars forudgående, skriftlige samtykke. Investeringsanalyserne udarbejdes og udsendes af datterselskaber til Morningstar, Inc., herunder men ikke begrænset til Morningstar Research Services.

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Morningstar Equity Analysts  Morningstar stock and fund analysts cover 2,000 mutual funds, 2,100 equities, and 300 exchange-traded funds.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser