2års dagen for prisbillige balancerede porteføljer

Ved halvåret var det præcis to år siden Morningstar introducerede tre prisbillige porteføljer. Alle præsterer afkast på niveau med eller tæt på referenceindekset.

Faktaark Portefølje 1 - Vanguard, iShares & Sparinvest

Faktaark Portefølje 2 - iShares & Sparinvest

Faktaark Portefølje 3 - Ren Dansk Sammensætning

Performanceoverblik - Porteføljer & Balancerede fonde

Billige investeringsfonde er ofte synonym med god kvalitet i form af attraktive afkast relativt til andre dyrere fonde med samme strategi. Talrige analyser bekræfter, at omkostningernes indflydelse på investorernes nettoafkast er stor, og alle investorer bør løbende fokusere på at ikke at betale mere end nødvendigt for investeringsrådgivning og porteføljepleje. Betaler man unødigt høje omkostninger vil konsekvensen typisk blive, at omkostningernes tager et unødvendigt stort bid af formuen, og des længere opsparingshorisont, des større bid af formuen.

Forrige sommer gav Morningstar en illustration af, hvordan billige fonde kan kombineres til porteføljer bestående af aktier og obligationer fordelt på forskellige regioner, sektorer, kreditkvalitet m.m. Porteføljerne illustrerer, hvordan få fonde kan give bred eksponering til forskellige aktivklasser og mange underliggende værdipapirer. Porteføljen med færrest underliggende værdipapirer giver da også eksponering til omtrent 1.900 værdipapirer og porteføljen med flest giver eksponering til mere end 6.500 underliggende værdipapirer. En eksponering som vel at mærke kan opnås via investering i blot 5 til 7 investeringsfonde.

Porteføljerne består af 50 pct. aktier og 50 pct. obligationer. Det karakteriseres typisk som moderat risiko. Indtil nu har der ikke været ændringer i porteføljerne som følge af en ændret holdning til aktivallokeringen. Den kan dog justeres over tid, men vil sandsynligvis i udgangspunktet være dækkende for de fleste investorers behov for spredning på aktivklasser og værdipapirer.

Skat har betydning

Vi etablerede tre porteføljer. Allokeringsmæssigt minder de om hinanden (hvilket også er hensigten), men adskiller sig på andre områder. Det skyldes bl.a. beskatningen af investeringsafkast for alm. opsparing varierer efter om investorerne vælger danske eller udenlandske fonde. Det mest fordelagtige valg for investorerne ud fra en skattemæssig betragtning er der ikke nogen entydig konklusion på, da det afhænger af den enkeltes økonomiske, personlige forhold, det opnåede afkast m.m. Den gængse opfattelse hos mange er dog, at danske fonde skattemæssigt er det mest hensigtsmæssig valg ved alm. opsparing.

Ved pensionsopsparing er der ingen skattemæssig forskel om der vælges danske eller udenlandske investeringsfonde, og alle tre porteføljer kan anvendes til pensionsopsparing. Portefølje 3 består kun af danske fonde, mens portefølje 1 og 2 både indeholder danske og udenlandske fonde.

Flere banker opkræver omkostninger for at opbevare udenlandske fonde og aktier i værdipapirdepotet. Sådanne ekstra omkostninger kan let udvande gevinsten ved de typisk billigere udenlandske fonde, og investorerne bør altid vurdere de samlede omkostninger ved en given investering.

På den underliggende eksponering minder portefølje 1 og 2 mest om hinanden af de tre, men kombinationen i 2’eren giver mulighed for at justere eksponeringen til emerging markets. Desuden handles de udenlandske fonde (exchange traded funds, ETF) i denne portefølje på flere børser, og derfor kan den også være at foretrække frem for portefølje 1, hvor en af aktiefondene kun handles på London-børsen.

Fondene i porteføljerne er valgt med henblik på at dække behovet for aktivallokeringen, men derudover er prisen det primære parameter. Porteføljerne kan derfor ændre sig over tid, hvis andre og mere attraktive fonde bliver tilgængelige på markedet, og vi skønner en justering vil være hensigtsmæssig. Der er således foretaget et par justeringer i portefølje 3, mens de to øvrige er uændrede i perioden.

Ved udgangen af juni var det 2 år siden porteføljerne blev etableret, og vi giver her en kort status over udviklingen. 

Aktier bidrog mest

I perioden efter etableringen af porteføljerne er både aktie- og obligationsmarkederne skudt i vejret og resulteret i pæne afkast. Det årlige afkast siden opstarten blev 6,50 pct. for portefølje 1, portefølje 2 præsterede 6,53 pct. i afkast og for portefølje 3 endte afkastet på 5,85 pct. Det største bidrag til porteføljernes afkast kom fra aktieeksponeringen, men obligationskomponenterne bidrog også positivt.

Afkastet i porteføljerne 1 og 2 var dermed i store træk identisk og også på niveau med referenceindekset. Det sammensatte indeks præsterede 6,50 pct. om året siden opstart. Portefølje 1’s afkast var dermed præcis på niveau med indekset, mens portefølje 2 var lidt over – om end ganske marginalt med 3 basispunkter.

Den tredje portefølje gav det laveste afkast. Det årlige efterslæb er 0,65 pct. point i forhold til indeks og portefølje 1. Porteføljen er også den dyreste af de tre, men forskellen kan ikke forklares ved omkostningerne alene. Prisen for portefølje 1 og 2 er henholdsvis 0,25 pct. og 0,23 pct. i løbende fondsomkostninger, mens portefølje 3 koster 0,42 pct. Dermed er den rent danske sammensætning godt 0,2 pct. point dyrere om året end de øvrige to. Udover omkostninger bidrager primært obligationsfondene i portefølje 3 til differencen i afkastet, da eksponeringen er en anelse anderledes end obligationsdelen i 1 & 2.

Et vækstområde for danske investeringsforeninger er balancerede fonde. Ofte som led i aftaler om porteføljepleje, hvor enkeltfonde sammensættes til standardiserede porteføljer, eller som egentlige balancerede fonde, hvor investorerne via én fond opnår eksponering til mange forskellige aktivklasser og værdipapirer.

Balancerede danske fonde er aktivt forvaltede, og for dem kan disse prisbillige eksempler være en god målestok for om deres aktive forvaltning bærer frugt. De vil alt andet lige være end bedre proxy end deres egne respektive benchmark, der er uden omkostninger, mens investorerne i praksis sjældent vil kunne undgå omkostninger. Der er godt 20 fonde fra hjemlige investeringsforeninger i en af Morningstar kategorierne for balancerede fonde med moderat risiko. Median-afkastet for dem (inkl. de tre porteføljer) er 5,73 pct. om året i de seneste 2 år og for at ligge i top 25 pct. skal afkastet overstige 6,19 pct. Bedst er det gået Nordea Invest Stabil Balanceret efterfulgt af PFA Invest Balance B og portefølje 2 og 1 i den nævnte rækkefølge. 

 

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark